VIcor Power

مقدمه ای بر خرید VIcor

 

ما با چندین دهه تجربه در زمینه واردات و تامین قطعات از بازار های داخلی و خارجی و همچنین چندین دهه تجربه در زمینه طراحی انواع منبع تغذیه (AC/DC, DC/DC, …)، با توجه به بازخوردی که از خرید خارج و  تامین داخل منابع تغذیه VICOR که با انواع خرابی ها و عدم عملکرد مناسب آن ها به دلیل فیک یا دسته دوم و خراب بودن آن‌ها بدست آورده‌ایم، به دنبال پیاده سازی فرآیندهایی برای تست و تامین خارجی مطمئن منابع تغذیه VIcor رفته‌ایم که تاکنون به بخش مهمی از آن‌ها دست پیدا کرده‌ایم.

خریدvicor
خریدvicor

بررسی وضعیت موجود واردات و تامین منابع تغذیه VIcor :

 

ما به دلیل بازخوردهای گسترده‌ای که از صنایع مختلف الکترونیک و برق کشور در همین راستا گرفته‌ایم بر آن شده‌ایم که ساز و کاری مناسب برای خرید VIcor برای مشتریان خود و همکاران بوجود آوریم تا دیگر نگرانی در موارد زیر برای تامین و خرید VIcor بوجود نیاید.

  1. عدم اطمینان از اصل بودن کالا به دلیل نبود منابع تامین مطمئن
  2. عدم اطمینان از کاردکرد درست به دلیل نبود دانش فنی کامل در رابطه با تست و راه اندازی منابع تغذیه VIcor
  3. هدر رفتن وقت به دلیل عدم اطمینان از کارکرد مطمئن منابع تغذیه VIcor در مدار
  4. هدر رفتن هرینه به دلیل عدم وجود گارانتی توسط فروشندگان و تامین کنندگان خارجی
  5. ازبین رفتن اعتبار آن مجموعه !
خریدvicor
خریدvicor

بهبود شرایط موجود برای واردات و تامین منابع تغذیه VIcor :

حال ما با وجود آوردن ساز و کار مناسب برای واردات مستقیم و تست منابع تغذیه VIcor برای مشتریان و خریداران منابع تغذیه VIcor شرایط زیر را فراهم آوریم.

  1. بوجود آوردن اطمینان از اصل بودن منیع تغذیه VIcor
  2.  بوجود آوردن اطمینان از کارکرد مناسب آن
  3. صرفه جویی در هزینه و زمان مشتریان
  4. عدم شارژ اضافی برای تست برای خریداران مستقیم از ما
خریدvicor
خریدvicor

هدف ما چیست و چه کمکی میخواهیم به مشتریان و همکاران بکنیم؟

VIcor

 

ما برای ارائه قطعات با کیفیت و تست شده بدون تحمیل هزینه اضافی به مشتریان خود به دنبال این ساز و کار رفته ایم و همچنین آمادگی همکاری با تمامی همکاران خود در زمینه تست و واردات انواع منابع تغذیه هستیم.

با امید همکاری بیشتر و روز افزوندن

 

 

 

 

در زیر تعدادی از منابع تغذیه VIcor تامین و تست شده آورده شده است

MICRO FAMILY
V28C5C50B2V28C3V3C50BLV28C5C50BF2V28C5C50BGV28C5C50BN2 
V28C3V3C50B3V28C5C50BL V28C5C50BG2  
 V28C3V3C50BL3 V28C5C50BG3  
      
V28C12C100BV28C12C100BLV28C12C100BFV28C12C100BGV28C15C100BN 
V28C12C100B2V28C15C100BLV28C24C100BF2V28C24C100BGV28C24C100BN 
 V28C24C100BLV28C12C100BF3V28C12C100BG2V28C15C100BN2 
 V28C28C100BL V28C12C100BG3  
 V28C36C100BL    
 V28C48C100BL    
 V28C12C100BL2    
 V28C24C100BL2    
      
V28C28H100B3V28C5H50BLV28C5H50BFV28C5H50BG2V28C5H50BN 
 V28C5H50BL2  V28C5H50BN3 
 V28C5H50BL3V28C12H100BF2V28C24H100BG  
  V28C15H100BF3V28C28H100BGV28C15H100BN 
 V28C12H100BL V28C12H100BG2V28C28H100BN 
 V28C48H100BL V28C28H100BG2V28C12H100BN3 
 V28C12H100BL2    
 V28C24H100BL2    
      
V28C5T50B2V28C5T50BLV28C5T50BF3V28C3V3T50BGV28C5T50BNV28C5T50BS
 V28C5T50BL3 V28C5T50BG  
V28C12T100B V28C24T100BF3V28C5T50BG2V28C12T100BN2V28C12T100BS
V28C15T100BV28C12T100BL V28C5T50BG3  
V28C24T100BV28C15T100BL    
V28C12T100B2V28C24T100BL V28C12T100BG  
V28C12T100B3V28C28T100BL V28C15T100BG  
V28C15T100B3V28C12T100BL2 V28C24T100BG  
V28C28T100B3V28C15T100BL2 V28C28T100BG  
 V28C24T100BL2 V28C36T100BG  
 V28C12T100BL3 V28C12T100BG2  
 V28C24T100BL3 V28C15T100BG2  
   V28C28T100BG2  
   V28C36T100BG2  
   V28C12T100BG3  
      
 V28C3V3M50BL V28C5M50BG  
 V28C5M50BL V28C3V3M50BG3  
 V28C3V3M50BL3 V28C5M50BG3  
      
 V28C12M100BL V28C12M100BG  
   V28C12M100BG2  
   V28C15M100BG3  
MINI FAMILY
 V375B3V3C100BL  V375B3V3C100BN 
      
V375B3V3C150BV375B3V3C150BLV375B3V3C150BFV375B3V3C150BG V375B5C150BS
 V375B5C150BL2V375B5C150BF3V375B3V3C150BG2  
 V375B5C150BL3 V375B5C150BG  
      
V375B5C200BV375B5C200BLV375B8C200BF2V375B12C200BGV375B5C200BN 
V375B5C200B2V375B8C200BL  V375B8C200BN 
 V375B12C200BL  V375B5C200BN2 
 V375B36C200BL  V375B12C200BN2 
 V375B36C200BL2    
      
V375B12C300BV375B12C300BL V375B48C300BGV375B12C300BNV375B12C300BS
V375B24C300B2V375B15C300BL V375B12C300BG2V375B12C300BN2V375B12C300BS3
V375B12C300B3V375B24C300BL  V375B12C300BN3 
V375B24C300B3V375B28C300BL    
 V375B48C300BL    
 V375B12C300BL2    
      
 V375B3V3E100BL V375B3V3E100BG  
      
   V375B3V3E150BG  
      
 V375B5E200BLV375B12E200BF2V375B8E200BGV375B5E200BN 
   V375B12E200BGV375B8E200BN 
   V375B28E200BG  
      
V375B15E300BV375B12E300BL V375B12E300BGV375B12E300BN 
 V375B15E300BL V375B28E300BG  
 V375B12E300BL3 V375B12E300BG3  
      
      
 V375B3V3H150BL V375B3V3H150BG2V375B5H150BNV375B3V3H150BS
 V375B3V3H150BL2    
      
 V375B8H200BLV375B8H200BFV375B8H200BGV375B12H200BN 
 V375B12H200BL    
 V375B15H200BL V375B12H300BG  
   V375B24H300BG  
V375B15H300BV375B48H300BL V375B12H300BG2  
      
 V375B5M200BL3V375B8M200BFV375B5M200BGV375B12M300BN 
 V375B8M200BL V375B48M200BG2  
      
 V375B12M300BL    
 V375B28M300BL    
      
 V375B3V3T150BL V375B3V3T150BG  
   V375B5T150BG2  
      
V375B5T200BV375B5T200BL V375B5T200BGV375B5T200BN 
 V375B5T200BL2 V375B36T200BG  
 V375B24T200BL3    
      
V375B12T300B3V375B28T300BLV375B12T300BFV375B24T300BG  
   V375B48T300BG  
   V375B12T300BG3