طراحی و ساخت

_

سیستم های قدرت

سیستم های کنترل

سیستم های مانیتورینگ

مهندسی معکوس

_

برد های الکترونیکی

شکستن قفل IC

تعمیرات

_

تعمیرات سیستم کنترل توربین

قطعات الکترونیکی