سیستم های مانیتورینگ

نظر به اهمیت بخش مانیتورینگ ونیاز مبرم صنایع مختلف دراین خصوص ، پارس پرداز درحوزه طراحی وساخت داخل انواع تجهیزات  وسیستم های مانیتورینگ درابعاد سخت افزاری ونرم افزاری موفق به تولید محصولات متعدد با رویکرد استفاده از فناوری های خاص گردیده است.

ادامه . . .

یکی از تخصصی ترین دپارتمان های فنی ومهندسی پارس پرداز ، ارائه خدمات درحوزه  طراحی وساخت انواع سیستمهای کنترل هوشمند ، برنامه پذیر و مجتمع می باشد . نیل به این هدف بی شک درسایه تجارب متعدد و توان علمی وفنی مجموعه پارس پرداز میسر گردیده است.

ادامه . . .

سیستم های قدرت

ارائه خدمات مهندسی شامل طراحی و ساخت در حوزه های متعدد نظیر سیستم های قدرت بر مبنای تجربه سه دهه پارس پرداز وتوان فنی مهندسی کارشناسان این شرکت منجر به خلق افتخارات متعدد در حوزه ساخت داخل و بی نیازی صنایع گوناگون (اعم ازنفت ، گاز ، پتروشیمی و نیروگاهی ) ازواردات ، خصوصاً درشرایط تحریم گردیده است.

ادامه . . .