کاربرد:

در سيستم‌هاي مختلفي كه از انواع باطري به عنوان منبع تغذيه استفاده مي‌نمايند هرگونه كاهش احتمالي در سطح ولتاژ باطري ميتواند تاثير نامطلوبي در عملكرد اين قبيل سيستم‌ها داشته باشد بطور مثال در سيستم‌هاي برق اضطراري (ديزل ژنراتور و يو پي اس) هر گونه كاهش در سطـح ولتاژ باطري‌هاي تغذيه كننده سيستم ميتواند اختلالاتي از قبيل،  عـدم استارت بمــوقع، از كـــار افتــادن سيسـتم كنترل و تابلوي آن را بوجود آورده و لطمات پيش بيني نشده‌اي را در مدارات مصرف اين قبيل سيستم‌ها ايجاد نمايد. رله افت ولتاژ باطري با نصب درمسير تغذيه ميتواند بر روي ولتاژ آن نظارت دقيق داشته و در صورت كاهش ولتاژ از حد معيني فرمان خروجي رله را فعال نموده و با اتصال به سيستم هشدار دهنده از بروز مشكلات احتمالي جلوگيري نمايد.

طراحی:

براي سهولت كاربرد و نصب سريع، اين رله در يك پوشش مناسب  جاسازي گرديـده كـه قـابل نـصب بـرروي ريل‌هائي  با استاندارد DIN EN 50 022  مي‌باشد. جهت اتصال وروديها و خروجيهاي اين رله ترمينالهاي مناسبي در دو جهت‌ آن درنظر گرفته شده كه ميتوانيد جهت  اين  اتصالات به راهنماي فني همراه رله مراجعه نمائيد. براي تنظيم سطح ولتاژ يك عدد پتانسيومتر بر روي رله تعبيه گرديده است. دوعدد نمايشگر نوري (LED) نيز براي نمايش وضعيت باطري و تغذيه رله در نظر گرفته شده است.

نحوه عملکرد:

پس از اتصال ولتاژ ورودي به ترمينالهاي در نظر گرفته شده، و تنظيم سطح ولتاژ توسط پتانسيومتر در صورت برقراري ولتاژ تغذيه صحيح و نمايشگر سبز رنگ روي رله روشن ميگردد. چنانچه ولتاژ باطري از سطح تعيين شده توسط كاربربه پائين تر بيايد نمايشگر قرمز رنگ روشن و كنتاكت خروجي آن نيز فعال ميگردد. در صورت رسيدن سطح ولتاژ متصل به رله به بالاتر ازسطح تعيين شده مورد نظر نمايشگر قرمز رنگ خاموش و كنتاكت خروجي نيز غير فعال خواهد شد.